گامی رو به جلو برای ساخت نانوواکسن ضدسرطان شخصی

با ترکیب نوعی نانوساختار موسوم به چارچوب آلی فلزی و مولکول‌های دارای الگوهای شبیه به پاتوژن، محققان واکسن ضدسرطانی ساختند که هم تومور را از بین می‌برد و هم سیستم ایمنی بدن را علیه سرطان فعال می‌کند.

یافته‌های اخیر محققان نشان می‌دهد که واکسن‌های شخصی ضدسرطان می‌تواند یک گام دیگر به واقعیت نزدیک شود. در پی تحقیقات جدید انجام شده توسط پژوهشگران چندرشته‌ای دانشگاه شیگاکو که متشکل از محققان حوزه شیمی و پزشکی هستند، از چارچوب‌های آلی فلزی برای ساخت واکسن استفاده شده‌است.

محققان این پروژه از چارچوب‌های آلی فلزی در مقیاس نانو (nMOF) برای ارائه راهبرد دو جانبه استفاده کردند که هدف از این راهبرد، ارائه یک روش درمانی سیستماتیک برای فعال‌سازی سیستم ایمنی بدن است.

چارچوب‌های آلی فلزی نانومقیاس واحدهای تکرار شونده‌ای هستند و تشکیل شبکه‌ای را می‌دهند که این شبکه قادر به تحویل داروی ضدسرطان است. محققان این پروژه با تابش پرتو به این ساختار، رادیکال آزاد در بافت تومور ایجاد کردند. این دارو نقش دوگانه داشته و می‌تواند روش امیدبخشی برای درمان سرطان باشد.

این چارچوب‌های آلی فلزی نانومقیاس که محققان دانشگاه شیکاگو ایجاد کردند را می‌توان با الگوهای مولکولی شبیه به پاتوژن بارگزاری کرد. در این پروژه آنها الگودوکسینوکلئوتیدها را درون چارچوب‌های آلی فلزی نانومقیاس قرار دادند.

پرتودهی به چارچوب‌های آلی فلزی نانومقیاس موجب می‌شود که این چارچوب‌ها شروع به از بین بردن سلول‌های سرطانی کند که این کار از طریق رادیکال‌های آزاد انجام می‌شود. در عین حال این چارچوب‌ها الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژن را نیز آزاد می‌کنند که این کار به فعال‌سازی قوی سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند.

آزمایش‌های درون‌تنی نشان می‌دهد که با استفاده از بازدارنده‌هایی می‌توان اثرات چارچوب‌های آلی فلزی نانومقیاس را روی تومور تسریع کرد.

این اولین بار است که این تیم تحقیقاتی قادر به افزایش پاسخ سیستم ایمنی بدن به آنتی‌ژن‌ها شده‌است. به اعتقاد ونیبین لین، محقق ارشد این پروژه، این روش کاملا متفاوت از دیگر روش‌های آنها است چرا که آنها نشان دادند چارچوب‌های آلی فلزی نانومقیاس و الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژن می‌تواند بر تمام جنبه‌های مورد نیاز برای فعال‌سازی سیستم ایمنی بدن تاثیر بگذارد.