برگزاری ۱۱ رویداد صنعتی با مدیران واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی در سال ۹۹

بخش ترویج صنعتی فناوری نانو، در قالب طرح بزرگ «هر هفته، یک شهرک صنعتی» و در راستای معرفی کاربردهای صنعتی، توانمندی‌های داخلی و راه‌حل‌های صنعتی فناوری نانو برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان‌های کشور، اقدام به برگزاری یازده رویداد در سال ۱۳۹۹ کرد.

در سال ۱۳۹۹، ترویج صنعتی فناوری نانو در شهرک‌های صنعتی دنبال شد و توانمندسازی صنعتی با استفاده از فناوری نانو و از طریق راه‌اندازی برنامه توسعه صنعتی فناوری نانو در شهرک‌های صنعتی در قالب طرح بزرگ «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، در راستای معرفی کاربردهای صنعتی، توانمندی‌های داخلی و راه‌حل‌های صنعتی فناوری نانو برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان‌های کشور صورت گرفت.

در فاز نخست این طرح، با وجود محدودیت‌های موجود ناشی از شیوع بیماری کرونا، برگزاری ۱۱ رویداد صنعتی با مدیران عامل واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، با مشارکت فن بازار منطقه‌ای، اتاق بازرگانی، شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت شهرک‌های صنعتی و مدیریت شرکت فناوری‌های پیشرفته آسیا در دستور کار قرار گرفته و به شرح زیر برگزار شد:

ردیف نام شهرک صنعتی زمان
۱ شهرک صنعتی مورچه خورت ۱۴ آبان ۱۳۹۹
۲ شهرک صنعتی بزرگ شمال ۲۱ آبان ۱۳۹۹
۳ شهرک صنعتی رازی شهرضا ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۴ شهرک‌های صنعتی راوند و شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان ۱۹ آذر ۱۳۹۹
۵ شهرک صنعتی اشترجان ۳ دی ۱۳۹۹
۶ شهرک صنعتی جی ۱۷ دی ۱۳۹۹
۷ شهرک صنعتی مبارکه ۱ بهمن ۱۳۹۹
۸ شهرک صنعتی سجزی ۸ بهمن ۱۳۹۹
۹ شهرک صنعتی نجف آباد ۱ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
۱۰ شهرک صنعتی نجف آباد ۲ ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
۱۱ شهرک صنعتی کاوه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹