سرآمدان علمی سال ۱۴۰۰ انتخاب و معرفی شدند

دبیرخانه فدراسیون سرآمدان علمی، ۱۰۰ سرآمد علمی و ۱۵ سرآمد علمی جوان را انتخاب و به دانشگاه‌های آن‌ها معرفی کرد. به این سرآمدان علمی حمایت هایی شامل پژوهانه نقدی ، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسادکتری اعطاء می شود.

دبیرخانه سرآمدان علمی ایران با بررسی مقالات منتشر شده در نشریات برتر در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ و استفاده از آیین‌نامه انتخاب سرآمدان علمی تعداد ۱۱۵ سرآمد علمی را شناسایی و معرفی کرد. از این تعداد ۱۵ سرآمد علمی بعنوان سرآمد علمی جوان معرفی شدند. سرآمدان علمی جوان افرادی هستند که رتبه آن‌ها بیشتر از ۱۰۰ (۱۰۱-۱۱۵) بوده ولی سن آن‌ها کمتر از ۴۵ سال می‌باشد. این سرآمدان از ۴۰ دانشگاه و پژوهشگاه کشور و ۱۶ استان می باشند.

سرآمدان علمی از میان افرادی انتخاب می شوند که حداقل یک مقاله در نشریات برتر مورد حمایت فدراسیون در بازه زمانی ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ بعنوان نویسنده مسئول منتشر کرده باشند. لازم به ذکر است انتشار مقاله در نشریات برتر یک شرط ضروری است ولی کافی نمی‌باشد و برای قرار گرفتن در میان فهرست سرآمدان علمی ضروری است افراد با توجه به اعتبار علمی کسب شده در فهرست ۱۰۰ نفر برتر قرار گیرند.

به سرآمدان علمی حمایت‌هایی شامل پژوهانه نقدی (از ۳۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان)، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی (از ۵ تا ۲۰ میلیون تومان) و امتیاز جذب محقق پسادکتری (از ۱ تا ۴ نفر) اعطاء شده است. همچنین به سرآمدان علمی جوان نیز حمایت‌هایی شامل پژوهانه نقدی (۲۵ میلیون تومان)، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی ( ۵ میلیون تومان) و امتیاز جذب محقق پسادکتری (۱ نفر) اعطاء شده است.

نفر اول سرآمدان در سال ۱۴۰۰، اعتبار علمی ۵۸۶۲ کسب کرده که رشدی حدود ۴۰% داشته است. همچنین نفر ۱۰۰ سرآمدان علمی اعتبار علمی ۹۷ کسب کرده است که در مقایسه با نفر ۱۰۰ سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰% رشد داشته است.

۴۰ نفر از سرآمدان علمی در رشته شیمی و ۳۶ نفر در رشته فیزیک فعالیت می‌کنند. سایر سرآمدان در رشته هایی مانند برق، داروسازی، ریاضی و … مشغول به فعالیت هستند.

این سرآمدان از ۴۰ دانشگاه و پژوهشگاه کشور انتخاب و معرفی شدند که موسسات علمی کشور با توجه به اعتبار علمی کسب شده توسط سرآمدان علمی آن‌ها امتیازدهی و رتبه‌بندی شدند:

  •  رتبه اول: دانشگاه صنعتی شریف با ۱۸ سرآمد علمی و کسب اعتبار علمی ۱۰۶۴۲
  •  رتبه دوم: دانشگاه تربیت مدرس با ۸ سرآمد علمی و کسب اعتبار علمی ۸۳۶۵،
  •  رتبه سوم: پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با ۶ سرآمد علمی و کسب اعتبار علمی