نانوپلتفرم هیدروژلی برای درمان بیماری‌های عصبی

محققان با استفاده از هیدروژل، نانوپلتفرمی ارائه کردند که می‌تواند در تمایز سلول‌های بنیادی نقش مهمی داشته باشد و در نهایت در درمان بیماری‌های عصبی به کار گرفته شود.

برای درمان بیماری‌های عصبی، تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان (BMSCs) به سلول‌های عصبی عملکردی، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. با این حال، تمایز عصبی محدود BMSCها همچنان یک چالش بزرگ است.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که miRNAها ممکن است نقش مهمی در تنظیم تمایز عصبی سلول‌های بنیادی به‌عنوان مولکول‌های سیگنال‌دهی موثر ایفا کنند. به‌دلیل ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی منحصربه‌فرد، miRNA‌ها نمی‌توانند به طور موثر در شرایط آزمایشگاهی و درون‌تنی به محل مورد نظر تحویل داده شوند، بنابراین کاربرد miRNAها بسیار محدود می‌شود.

پنگ لیهوا در کالج علوم دارویی دانشگاه ژجیانگ، تحقیقات پیشرفته‌ای را در مورد اگزوزوم‌های مشتق شده از جینسنگ (G-Exos) به‌عنوان نانوحاملی برای انتقال miRNA در تمایز عصبی BMSCها انجام داده است. یافته‌های این گروه در یک مقاله تحقیقاتی با عنوان “Exosomes Plant as Novel Nanoplatforms for MicroRNA Transfer Stimulate Neural Differentiation of Stem Cells in vitro and in vivo” در مجله Nano Letters منتشر شده است.

در این مطالعه، محققان Exos را از آب جینسنگ جداسازی کرده و کموکاین و G-Exos را روی هیدروژل بارگزاری کردند و با این کار یک ژل پانسمان و بازسازی زخم چند منظوره راحت، ایمن و کارآمد ساختند. این ژل به جذب هدفمند و القای عصبی و تمایز سلول‌های بنیادی کمک می‌کند.

این مطالعه نشان داد که G-Exos، می‌تواند محدودیت‌های راهبردی انتقال RNA مرسوم را دور بزند و ممکن است به یک نانوپلتفرم موثر در انتقال miRNA‌های مشتق شده از گیاه به سلول‌های بنیادی پستانداران برای تمایز عصبی در شرایط آزمایشگاهی و درون تنی تبدیل شود.

بنابراین این فناوری پتانسیل درمانی بالایی در پزشکی احیاکننده عصبی خواهد داشت.