پرداخت حمایت‌های تشویقی به ۸۰۰ محقق در حوزه فناوری نانو

۸۰۰ محقق و پژوهشگر حوزه نانو سال گذشته از خدمات حمایتی و تشویقی ستاد توسعه فناوری‌های نانو برخوردار شدند. بر اساس آمارهای موجود، این پرداخت‌ها به یک‌هزار و ۴۸۰ مقاله حدود ۲۶ میلیارد و ۱۷۸ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال بود.

همچنین این ستاد ۵۴۶ میلیون ریال برای ۴۴ پایان‌نامه صنعتی کاربردی پرداخت کرده است. ۴۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال برای حمایت از چاپ کتاب‌ها و ۲۳۳ میلیون ریال برای سایر مواردی چون پایان‌نامه‌ها داوری‌ها و غیره پرداخت کرده است.

حمایت از پژوهش و تحقیق در عرصه‌های فناورانه یکی از پایه‌های توسعه پایدار در کشور است. اتفاقی که می‌تواند زمینه رشد و تعالی کشور را فراهم کند. بر همین اساس ستاد توسعه فناوری نانو یکی از اولویت‌های اصلی خود را حمایت از پژوهشگران و محققان قرار داده است تا با این کار فناوری نانو در کشور را توسعه دهد.

یکی دیگر از اقدامات این ستاد، حمایت از چاپ مقاله در مجلات منتخب است. مجلات منتخب در ۱۵۵ حوزه موضوعی هستند و سعی شده در تمامی حوزه‌های علوم و فناوری نانو، حداقل یک مجله وجود داشته باشد. این مجلات در ۴ گروه «الف، ب، ج و د» تقسیم شده‌اند که به ترتیب، حمایتی به مبلغ ۴۰۰ میلیون، ۱۰۰ میلیون، ۴۰ میلیون و ۱۵ میلیون ریال برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.