بسیار مطلب خوب وآمو،نده ای بود.ای کاش برخی شرکت‌های دانش بنیان داخلی نیز در این حوزه ورود کنند