فناوری نانو در جایگاه نخست پایگاه‌های برتر میزبان متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان، از ۱۰ پایگاه میزبان برتر در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی طی سال ۱۴۰۰ تقدیر شد. ستاد توسعه فناوری‌های نانو رتبه نخست را دریافت کرد و دانشگاه‌های الزهرا، اراک، تبریز، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، تهران، اراک، بهشتی، تربیت مدرس و صنعتی امیرکبیر نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پلتفرم همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در سال ۹۴ با همکاری ۵ مرکز علمی و فناوری منتخب با هدف ایجاد پل ارتباطی با پژوهشگران و کارآفرینان برجسته ایرانی خارج از کشور طراحی و اجرا شد. پس از گذشت بیش از یکسال از آغاز برنامه و با توجه به دستاوردهای آن و همچنین افزایش تعداد متقاضیان همکاری، تعداد پایگاه‌های تخصصی میزبان برای استفاده از ظرفیت ایجاد شده افزایش یافت و هم‌اکنون بیش از ۱۲۰ پایگاه تخصصی در این پلتفرم مشارکت دارند.

از آنجایی‌که عملکرد پایگاه‌ها رابطه مستقیمی با میزان رضایت متقاضیان از این برنامه و عملی شدن اهداف آن دارد، برای دستیابی به این مهم، ارزیابی دقیق و نظارت بر عملکرد پایگاه‌های میزبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با هدف ایجاد رقابت موثر میان پایگاه‌های میزبان و همچنین هدایت درخواست‌ها به سمت آنها با عملکرد مطلوب‌تر، پایگاه‌های میزبان ارزیابی می‌شوند.

در مدل ارزیابی پایگاه‌های میزبان، تلاش شده است از طریق استخراج دقیق شاخص‌ها و داده‌های مورد نیاز و با توجه به جزئیات، ضمن برطرف کردن نواقص موجود دوره‌های گذشته فرآیندی طراحی شود که نتایج حاصل از آن با دقت بالایی مورد استناد قرار گیرد، به گونه‌ای که بتوان نقشه راه تعامل با پایگاه‌های تخصصی میزبان در آینده بر اساس آن طراحی شود.

جمع‌آوری اصولی بازخورد متقاضیانی که در قالب این برنامه با پایگاه‌ها همکاری داشته‌اند» یکی از مواردی است که با تاکید بیشتری در ارزیابی اخیر طراحی شده و مدنظر قرار گرفته است. در این مورد سهم قابل توجهی از امتیاز پایگاه‌ها به این نظرات تعلق گرفته است. بازخوردها می‌تواند حس وفاداری متخصصان ایرانی خارج از کشور به این برنامه را افزایش دهد.

همچنین «پرهیز از جانب‌داری در ارزیابی پایگاه‌ها» که به افزایش اعتماد به این نظام رتبه‌بندی می‌انجامد و «ایجاد بستری برای تجمیع سالانه آمار همکاری‌های انجام گرفته در قالب این برنامه» از دیگر شاخص‌هایی است که در بررسی نحوه عملکرد پایگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.