شناسایی، مشخصه‌یابی و مطالعه نانوذرات با اسپکتروفوتومتر ایرانی

شرکت بلور آزمای سنجش نور دستگاه اسپکتروفتومتر تولید کرده که برای استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، غذایی، دارویی، آب و فاضلاب به منظور آنالیزهای کمی و کیفی نمونه‌های شیمیایی، بیوشیمیایی، نانوذرات، ترکیبات دارویی، نفتی، فلزی، معدنی، پتروشیمی، پلیمری،کلینیکی قابل استفاده است.

نانوذرات دارای خواص نوری حساس به اندازه، شکل، غلظت، وضعیت آگلومراسیون، و ضریب شکست در نزدیکی سطح نانوذرات هستند که باعث می‌شوند اسپکتروفتومتری ابزاری ارزشمند برای شناسایی، مشخصه‌یابی و مطالعه این مواد ‌باشد. بنابراین با استفاده از یک اسپکتروفتومتر می‌توان نانوذرات مختلف را مشخصه‌یابی کرد.

این اسپکتروفتومتر دارای پوشش گسترده طول موج از ۲۰۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر بوده و طیف‌گیری همزمان تمامی نواحی طولی موجی را انجام می‌دهد. این دستگاه که از مانیتور لمسی برخوردار است، دارای ظرفیت ۸ سل برای سرعت بخشیدن به فرآیند آنالیز و بهبود در دقت آزمون است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط این شرکت، قابلیت طراحی و ساخت دستگاه براساس نیاز خریدار (قدرت تفکیک، گستره طول موج براساس نیاز کاربر) فراهم است.

اسپکتروفتومتری یا طیف‌سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن، به تعیین خصوصیات آن آنالیت و ماده شیمیایی می‌پردازد. نور مورد استفاده طیفی از انرژی الکترومغناطیس بوده که هر طیف نوری دارای طول موج و فرکانس مشخصی است. میزان جذب هر ماده شیمیایی در طول موج‌های مختلف انرژی الکترومغناطیس متفاوت است. با توجه به این امر، هر ماده شیمیایی در طول موج خاصی از انرژی الکترومغناطیس حداکثر جذب و حداقل عبور را خواهد داشت که این فرآیند در جهت تعیین خاصیت آن ماده شیمیایی استفاده می‌شود.

دو دسته اصلی از دستگاه‌های اسپکتروفتومتری وجود دارد: تک پرتویی و دو پرتویی؛ اسپکتروفتومتر دو پرتویی شدت نور بین دو مسیر نور را مقایسه می‌کند، در حالی که اسپکتروفتومتر تک پرتویی شدت نور نسبی پرتو را قبل و بعد از قرار دادن نمونه آزمایش ندازه گیری می‌کند. اگرچه مقایسه اندازه گیری‌های دستگاه‌های دو پرتویی آسان‌تر و پایدارتر است، دستگاه‌های تک پرتوی می‌توانند دامنه دینامیکی بیشتری داشته باشند و از لحاظ اپتیکی ساده‌تر و فشرده‌تر هستند.

شرکت بلورآزمای سنجش نور، تولیدکننده اسپکتروفوتومتر دو پرتویی تمام خودکار و مانیتوردار در ایران است که قابلیت اندازه‌گیری غلظت‌های متفاوت ذرات در محلول‌ها را دارد.