جذب پژوهشگر پسادکتری آزمایشگاه ملی ماده چگال

آزمایشگاه ملی ماده چگال پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در زمینه مهندسی مواد دو بعدی داده محور ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻣﺤﻘﻖ ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮی ﺟﺬب ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ آزمایشگاه ملی ماده چگال پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در زمینه مهندسی مواد دوبعدی داده محور ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻣﺤﻘﻖ ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﻮه‌ﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﺬب ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ:

-ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن و فدراسیون سرآمدان علمی ایران
-ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿلان داﻧﺸﮕﺎه‌های ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
-ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در آزمایشگاه ملی ماده چگال پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

هدف این دوره بررسی روش‌های جدید مبتنی بر دانش و داده‌محور برای تسریع در مراحل اولیه کشف اعضای جدید خانواده قارچ گونه مواد دوبعدی برای پر کردن شکاف بین کشف مواد تا سنتز و کاربردهای تجاری- عملی در زمینه‌های مربوط به ذخیره‌سازی انرژی و کاربردهای اپتیکی می‌باشد.

مشخصات نامزد مورد نظر بر اساس صلاحیت‌ها، دانش و مهارت‌ها:

دکتری در فیزیک، شیمی، علم مواد، بیوفیزیک یا موارد مشابه

سابقه انتشار مقالات در رشته‌های مرتبط

تجربه آزمایشگاهی

تجربه در زمینه سنتز مواد دوبعدی و مشخصه‌یابی آن‌ها

تجربه در تکنیک‌های ساخت: روش‌های ریسندگی، الکتروریسی / الکتروریسی مذاب / کامپوزیت‌سازی

تجربه در زمینه روش‌های مشخصه‌یابی بر مبنای رئولوژی

تجربه در مدل‌سازی محاسباتی (ضروری نیست)

مهارت‌های ارتباط کلامی و نوشتاری

توانایی ابتکار عمل و حل مسئله

توانایی کار در یک محیط تیمی چند رشته‌ای

زمان شروع:

شروع فوری، ۲ ساله، قابل تمدید تا یک سال

متقاضیان مدارک خود را شامل

  • شرح حال علمی (CV)
  • نامه علاقمندی (Motivation Letter)
  • و شرح عنوان تحقیقاتی (Statement of Research) به پست الکترونیکی cmnl@ipm.ir ارسال نمایند.