انتشار نتایج مثبت داروی ضدسرطانی که حاوی نانوذرات حامل mRNA است

به تازگی نتایج مثبت آزمایش‌های حیوانی روی نانوذرات حاوی mRNA منتشر شده که در آن، کاهش رشد تومور سرطانی در اثر استفاده از این دارو مشاهده شده‌ است.

آلتامیرا تراپیوتیکس (Altamira Therapeutics) اعلام کرد که گروه تحقیقاتی در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن داده‌های مربوط به مطالعه روی حیوانات را منتشر کرد که نشان می‌دهد نانوذرات مبتنی بر پلتفرم semaphore این شرکت به ارائه یک درمان جدید mRNA که باعث کاهش رشد تومور می‌شود، کمک می‌کند.

این شرکت بیو دارویی سوئیسی می‌گوید، این مطالعه نشان داد که اگر بیان ژن ZBTB46 با semaphore در هنگام ترکیب با بازدارنده ضد PD1 ایمنی همراه شود، می‌تواند روی میکرومحیط‌های تومور تاثیرگذار باشد. فاکتورهای مشتق از تومور به‌صورت مکرر ZBTB46 را مهار می‌کنند و منجر به توسعه ریز محیط‌زیست طرفدار تومور می‌شود.

محققان همچنین تحویل سیستمیک mRNA ژن ZBTB46 را با نانوذرات سمیفور مبتنی بر پپتید آلتامیرا در مدل‌های موش سارکوم و سرطان پستان متاستاتیک برای تقویت بیان ZBTB46 آزمایش کردند. این درمان بیان ZBTB46 را در سلول‌های دندریتیک و اندوتلیال با سلول‌های تومور حفظ کرده و منجر به محدودیت رشد تومور همراه با ریز محیط‌زیست تومور ایمنی می‌شود.