با نانوذرات حاوی RNA سرطان در موش‌ها به خوبی کنترل شد

محققان نشان دادند که با RNA درمانی، به گونه‌ای که این ترکیبات درون نانوذرات لیپیدی قرار داده شده باشند، می‌توان سرطان را در موش‌ها کنترل کرد. آنها برای کارآزمایی بالینی روی انسان برنامه‌ریزی می‌کنند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد این رویکرد پتانسیل مؤثر در برابر تومورهایی را دارد که قبلاً در سایر قسمت‌های بدن گسترش یافته است.

سلول‌های سرطانی از راهکارهایی برای خاموش کردن مراحل مختلف چرخه ایمنی سرطان استفاده می‌کنند، فرایندی که سلول‌های دندریتیک T را برای از بین بردن سلول‌های سرطانی آموزش می‌دهند. محققان می‌گویند این محیط سرکوب‌کننده سیستم ایمنی که مانع فعال شدن سلول‌های T سرطان می‌شود، اجازه می دهد تومورها رشد کنند.

جنیفر لیپشولتز از ایکان مونت سینا می‌گوید: «بیشتر رویکردها برای تقویت این نقش مهم سلول‌های دندریتیک برای افزایش سیگنال‌های فعال‌سازی ارائه شده به سلول‌های دندریتیک، طراحی شده است. با این حال در آزمایشات بالینی این روش‌ها چندان موفق نبوده است. این امر به این دلیل است که تومورها تمایل به تکامل به روش‌های مختلف برای خاموش کردن هر مرحله از چرخه ایمنی سرطان دارند.»

محققان از انواع جدیدی از نانوذرات لیپیدی برای ارائه دو روش درمانی mRNA استفاده کردند تا اطمینان حاصل کنند که سلول‌های دندریتیک به اندازه کافی فعال شده‌اند تا چرخه ایمنی سرطان را تقویت کنند.

محققان نشان دادند که استراتژی آنها نه تنها این چرخه را فعال می‌کند بلکه موانع را در مراحل دیگر نیز حذف می‌کند. این امر باعث تغییر در ریز محیط زیست تومور شد و آنها را از داشتن توانایی دستکاری سلول‌های T در مبارزه با سرطان باز داشت.

فراتر از یافته‌های مثبت در مدل‌های موش مبتلا به ملانوما، محققان آزمایش‌های بیشتری را برای ارزیابی اثربخشی این روش روی شروع مجدد چرخه ایمنی سرطان به طور گسترده انجام دادند. تحقیقات آنها نتایج دلگرم‌کننده را نشان داد، زیرا این روش رشد تومورها را در مدل‌های موش لنفوم سلول B به ۸۳ درصد کاهش می‌دهد. آنها همچنین این روش را در مدل‌های موش مبتلا به سرطان پستان آزمایش کردند، جایی که تقریباً نیمی از موش‌ها به طور مطلوب پاسخ دادند.

در مرحله بعد، محققان در حال برنامه‌ریزی برای امکان استفاده از این فناوری در آزمایشات بالینی هستند.