تخفیف کتاب‌های آموزشی فناوری نانو به مناسبت هفته کتاب

دهکده فناوری به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی کتاب‌های «مجموعه ۷ جلدی نانسی نانو» و «ماجراهای حمید و نانو در خوزستان» را از تاریخ ۲۰ الی ۳۰ آبان‌ماه با ۵۰ درصد تخفیف عرضه می‌نماید.

مجموعه کتاب ۷ جلدی به بررسی موارد زیر پرداخته است:

 • جلد اول با عنوان هرگز به این کوچکی ندیده‌اید: در مورد مقیاس نانو و توضیح و مثال برای درک بهتر این مقیاس می‌باشد.
 • جلد دوم با عنوان داستان روزنه‌ی غشاها: در مورد اتم‌‌ها و مولکول‌‌ها، خودآرایی اتم‌‌ها، انواع شبکه‌‌ها و پلیمرها می‌‌باشد.
 • جلد سوم با عنوان تحت تعقیب خورشید:  در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻓﻮﺗﻮ وﻟﺘﺎﺋﯿﮏ، ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎﻫﺎی ﻧﻮع n و p و ﺗﺮﻣﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
 • جلد چهارم با عنوان امواج نور: در ﻣﻮرد ﻧﺎﻧﻮذرات، ﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، اﻣﻮاج و ﺣﺮﮐﺖ آن‌ها ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
 • جلد پنجم با عنوان پیشگیری بهتر از درمان: در ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮات و ﯾﺎ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮاد و ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
 • جلد ششم با عنوان این فقط یک فاز است: در ﻣﻮرد ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد، ﺷﮑﻞ‌ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ (ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ‌ﻫﺎ) ﯾﺎ ﺑﯽ‌ﺷﮑﻞ ﻣﻮاد (آﻣﻮرف‌ﻫﺎ) ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ روش‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ‌دﻫﺪ.
 • جلد هفتم با عنوان تغییر و نحول: در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮات ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑه‌ﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه و ﻣﺜﺎل‌ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دز اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

کتاب «ماجراهای حمید و نانو در خوزستان» به بیان مشکلات محیط زیست و ارائه راه‌حل‌هایی با استفاده از علوم و فناوری نانو پرداخته که باعث آشنایی بیشتر مخاطبان با این فناوری می‌شود.

از اهداف نگارش این کتاب می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • آشنایی اولیه با مفاهیم فناوری نانو و کاربردهای آن در رفع معضلات زیست محیطی
 • تشریح کاربرد فناوری نانو در حفظ محیط زیست
 • بهره‌گیری محتوای کتاب از مثلث شعر، نثر و تصویر
 • رسم تصاویر نو و بیان کاربرد فناوری نانو توسط مولف نوجوان
 • فرصت یادگیری مهارت‌های جدید و خلاقانه به مخاطبان

علاقه‌مندان برای تهیه کتاب‌های فوق‌الذکر می‌توانند به سایت دهکده فناوری به آدرس http://ir-nano.ir  یا سایت چاپ و نشر نواندیشان دنیای کتاب به آدرس https://www.noandishanpub.ir/ مراجعه نمایند.