بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از شرکت داروسلامت فارمد

بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از شرکت داروسلامت فارمد

به همت نهاد ترویجی دانشگاه تربیت مدرس، جمعی از دانشجویان این دانشگاه از زیرساخت‌های شرکت داروسلامت فارمد و فرآیندهای تولید دارو بازدید کردند.

بازدید دانشجویی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات نانویی ازجمله برنامه‌های ترویجی مورد حمایت بنیاد آموزش فناوری نانو است. از این روی، نهادهای ترویجی دانشجویی می‌توانند با هماهنگی گروه ترویج و فرهنگ‌سازی ستاد نسبت به برنامه‌ریزی برای انجام بازدیدهای دانشجویی اقدام کنند.

در این راستا، نهاد ترویجی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد نانو، نسبت به هماهنگی جهت بازدید از خط تولید شرکت داروسلامت قارمد اقدام کرد. در این بازدید، زیرساخت‌های تولید مکمل دارویی، مواد اولیه، فرآیند بسته‌بندی و آزمایشگاه‌های نانوذرات معرفی شد.

انجمن‌های علمی خواهان برگزاری بازدید صنعتی از شرکت‌های نانویی می‌توانند با هماهنگی گروه ترویج و فرهنگ‌سازی ستاد نسبت به انجام این برنامه اقدام کنند.