سرمایه‌گذاری دولت‌های آسیا- اقیانوسیه

۲۲ ژانویه ۲۰۰۴- در چند ماه گذشته در منطقه آسیا- اقیانوسیه تعدادی پارک فناوری راه‌اندازی شده است که نشان از افزایش میزان سرمایه‌گذاری دولت‌ها در زمینه نانوتکنولوژی دارد.