ده محصول برتر نانوتکنولوژی

با توجه به اینکه آگاهان مسائل صنعتی رقم پروژه‌های صنعت نانو تا سال ۲۰۱۵ را یک تریلیون دلار برآورد می‌کنند