نگاهی به اوضاع نانوتکنولوژی در تایوان

کشور ۵/۲۱ میلیونی تایوان با رابطه اقتصادی و صنعتی شدیدی که با سرزمین اصلی خود، چین دارد تلاشی جدی را در زمینه تحقیق و توسعه نانوتکنولوژی و تجاری‌سازی آن آغاز کرده است؛ با این هدف که بتواند معجزه اقتصادی دیگری را این بار در عرصه نانو پدید آورد