نانوتکنولوژی در سنگاپور

سازمان علوم، تحقیقات و فناوری سنگاپور(ASTAR) سازمان اصلی سرمایه‌گذاری در تحقیقات علوم و فناوری این کشور است.