ساخت دستگاه تولید «نانوالیاف» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دستگاه تولید الیاف نانو از محلول پلیمری به همت دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و ساخته شد.