مروری بر گزارش ۲۰۰۳ Nanotech

درگزارش Nanotech که توسط شرکت Lux Capital ارائه شد، ایده اصلی، راهبردها وبینش های موسسات سرمایه گذاری در فناوری نانو در همه زمینه ها مطرح شده است.