بنیان‌گذاری نخستین خوشه زیست‌فناوری‌نانو فرانسه در Grenoble توسط CEA

کمیسیون انرژی اتمی (CEA) فرانسه مهمترین ارگان تحقیقات فناوری اروپا، ایجاد نخستین خوشه زیست‌فناوری‌نانو (NanoBio) را اعلام کرد.

کمیسیون انرژی اتمی (CEA)