موضوعات پیشنهادی مرتبط با سرمایه گذاری

در راستای حمایت از مطالعات و پژوهش های علمی در عرصه فناوری نانو، گروه مطالعاتی سرمایه گذاری دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو موضوعاتی مرتبط با تامین مالی و سرمایه گذاری در فناوری نانو را برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا پیشنهاد می نماید.

New Page 1