تشویق شرکت های کوچک برای ورود به نانو در آلمان

وزارت آموزش و تحقیقات آلمان (BMBF) قصد دارد برنامه اجرایی فرصت‌های نانو که جزیی از رویکردهای تهاجمی بازارهای برنده فناوری‌نانو است را جهت تشویق شرکت‌های کوچک و متوسط به سرمایه‌گذاری در نانو انجام دهد