توجه سرمایه گذاران نانو به سرمایه گذاری درمرحله قبل از تولید محصول

سرمایه‌گذاری خصوصی یک روش خاص سرمایه‌گذاری است. کارآفرینان جهت راه‌اندازی شرکت‌های کوچک می‌توانند سرمایه خود را از سمت سرمایه‌گذاری‌های فامیلی و خانوادگی به سمت سرمایه‌گذاری خطرپذیر رهنمون سازند. اما برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال نانو روش دیگری را در پیش گرفتند. آنها پول‌های خود را وارد بخش عمومی کرده تا از تحقیقات دانشگاهی محصولات نانو پشتیبانی کنند.

New Page 2