دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: مطالعه شبیه سازی شبکه های نوری نانوحفره ها

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
مطالعه شبیه سازی شبکه های نوری بر اساس نانو حفره های الومینا

که توسط خانم حمیده کاویانی سامانی در دانشکده علوم دانشگاه کاشان با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، با راهنمایی آقایان دکتر عبدالعلی رمضانی،دکتر محمد الماسی
انجام شده است، چهار شنبه ساعت ۳۰/۱۱ صبح بیست و چهارم اسفند ماه سال ۸۴ در سالن کنفرانس این دانشکده برگزار خواهد شد.

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشنا