معرفی پتنت هفته: چسب‌های زیستی نانوذره‌ای حاوی پایدارکننده‌های کاتیونی سطحی

معرفی پتنت با عنوان چسب‌های زیستی نانوذره‌ای حاوی پایدارکننده‌های کاتیونی سطحی و شماره US2002648814

عنوان فارسی