چشم انداز سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر در صنایع رژیم اشغالگر قدس

تصور می‌شود در سال ۲۰۰۶ سرمایه‌های عمده این رژیم در جریان بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر قرار گیرند. این موضوع شامل شرکت‌های Walden و Cedar و برخی دیگر از شرکت‌ها می‌شود. اما همه سرمایه‌های موجود در بازار به اهداف خود نائل نخواهند شد و تعداد زیادی از آنها مجبور خواهند بود به سودی کمتر از حد انتظارشان رضایت دهند.

جریان یافتن سرمایه‌های مردد
تصور می‌شود در سال ۲۰۰۶ سرمایه‌های عمده این رژیم در جریان بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر قرار گیرند.
این موضوع شامل شرکت‌های Walden و Cedar و برخی دیگر
از شرکت‌ها می‌شود. اما همه سرمایه‌های موجود در بازار به اهداف خود نا