معرفی پتنت هفته: باتری لیتیومی و الکترود بکار رفته در آن

معرفی پتنت با عنوان باتری لیتیومی و الکترود بکار رفته در آن و شمار&#۱۷۲۸ US7029794

عنوان فارسی: باتری لیتیومی و الکترود به‌کار رفته در آن
عنوان انگلیسی:

Lithium battery and the electrode

شماره پتنت: US7029794
نام پدید آورندگان: S. Ogura, H. Makudai, M. Mutara
تاریخ ثبت: ۱/۵/۲۰۰۱

چکیده:
در این پتنت طرز ساخت نوعی باتری لیتیومی از نانولوله‌های کربنی و معرفی پیش ماده و الکترود به‌کار رفته آن شرح داده می‌شود.
بخش اول پتنت به تشریح الکترود به‌کار رفته در باتری‌ که از دو قسمت تشکیل شده است، می‌پردازد. قسمت اول حاوی یک بستر هادی الکتریکی است که دارای گروه سولفیدی می‌باشد. در گروه سولفیدی پیوند S-S با احیای الکتروشیمیایی شکسته شده، از طریق اکسیداسیون شیمیایی مجدداً تشکیل می‌شود. بخش دیگر الکترود حاوی انواع متعددی از نانولوله‌های کربنی است که درون بستر هادی پراکنده شده‌اند و به هیچ وجه به هم چسبیده یا متراکم نمی‌شوند. بستر هادی می‌تواند یک پلیمر هادی و یک ترکیب آلی دارای گروه سولفیدی باشد.
بخش دوم این اختراع به توضیح روش تولید نانولوله‌های کربنی مذکور می‌پردازد. در این روش ابتدا نانولوله‌های کربنی به طور مجتمع و متراکم به محلول افزوده شده، سپس با اعمال یک نیروی عمودی مستقیم نانولوله‌های کربنی را به صورت پراکنده و جدا از هم درمی‌آورند.
در بخش سوم ساختار باتری لیتیومی متشکل از یک کاتد، آند و الکترولیت مربوطه شرح داده می‌شود. کاتد همان الکترود حاوی بستر هادی و نانولوله‌های کربنی است و آند یک ماده فعال است که توانایی آزادسازی از یون‌های لیتیوم را دارد.