برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه شیمی تجزیه

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: – اندازه گیری همزمان دوپامین‏‏‏ یوریک و آسکوربیک اسید با استفاده از الکترودهای کربن سرامیک تهیه شده به روش سل- ژل : بکارگیری کمپلکس‌های وانادیم و نانو لوله‌های کربن در ساخت حسگرها و بیوحسگرها – که توسط آقای حسین مام خضری در دانشکده علوم دانشگاه کردستان، با راهنمایی آقای دکتر سلیمی انجام شده است، دوشنبه ۱۲ تیر ماه سال۱۳۸۵ ساعت ۱۱ در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

” اندازه گیری همزمان دوپامین‏‏‏ یوریک و آسکوربیک اسید با استفاده از الکترودهای کربن سرامیک تهیه شده به روش سل- ژل : بکارگیری کمپلکس‌های وانادیم و نانو لوله‌های کربن در ساخت حسگرها و بیوحسگرها “

که توسط آقای حسین مام خضری در دانشکده علوم دانشگاه کردستان، با راهنمایی آقای دکتر سلیمی انجام شده است، دوشنبه ۱۲ تیر ماه سال۱۳۸۵ ساعت ۱۱ در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.
علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود اینجا را کلیک کنند.

چکیده:

سل-ژل از روش‌های مرسوم برای تهیه مواد سرامیکی است، این فرایند شامل هیدرولیز آلکوکسیدها در حضور یک کاتالیزور(اسید یا باز) است و به دنبال آن واکنش‌های تراکمی، منجر به تشکیل یک شبکه سرامیکی می‌شود که کاربرد زیادی در الکتروشیمی پیدا کرده است. در این تحقیق با استفاده از روش سل- ژل، الکترود‌های کربن سرامیکی بدون افزایش معرف ویژه یا حد واسط انتقال الکترونی تهیه شده است. با تکنیک‌های ولتامتری چرخه‌ای، ولتامتری موج مربعی و آمپرومتری، رفتار الکتروشیمیایی بیومولکول‌ها در سطح الکترود کربن سرامیکی مورد بررسی قرار گرفت و با سایر الکترودهای جامد مقایسه شده است. این حسگر برای تعیین همزمان دوپامین، اسید یوریک، اسید آسکوربیک و آدرنالین بکار رفته است. داده‌های بدست آمده از این تحقیق با کارهای بسیاری مقایسه شده است. این حسگر دارای مزیت‌هایی از جمله حساسیت بالا، پایداری، سادگی تهیه و توانایی برای تعیین همزمان بیومولکول‌ها را دارد. همچنین از این حسگر در محیط های حقیقی (نمونه‌های ادرار و سرم خون) استفاده شده است.
نانولوله‌های کربن چند دیواره به عنوان بستر ثابتی برای اتصال کمپلکس‌های شیف بیس وانادیم (IV) و پورفیرین آهن (II) به عنوان حد واسط های انتقال الکترون بکار رفته است.. یک جفت دماغه آندی و کاتدی واضح، پایدار و کاملا برگشت پذیر برای هر دو الکترود اصلاح شده با کمپلکس‌ها که مربوط به Fe+3/Fe+2 و V+4/V+5 می باشد، مشاهده شده است. رفتار الکتروشیمیایی هر دو الکترود در pH های مختلف با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه ای بررسی شده است. برای الکترود اصلاح شده با کمپلکس وانادیم ضریب انتقال بار و ثابت سرعت انتقال بار محاسبه شده که به ترتیب ۵۵/۰ و ۷s-1 می باشد. همچنین برای الکترود اصلاح شده با کمپلکس آهن نیز ضریب انتقال بار و ثابت سرعت انتقال بار محاسبه شده که به ترتیب ۴۷/۰ و ۱/۸s-1 می باشد. الکترود اصلاح شده با نانولوله کربن/کمپلکس وانادیم، اثر الکتروکاتالیزوری خوبی نسبت به یدات، پریدات، برمات و نیتریت در پتانسیل‌های مثبت نشان داده است. الکترود اصلاح شده با نانولوله کربن/کمپلکس آهن، اثر الکتروکاتالیزوری خوبی نسبت به یدات، کلرات و برمات نشان داده است. هر دو الکترود اصلاح شده دارای حساسیت بالا، پایداری مناسب، پاسخ سریع و حد تشخیص پائینی هستند. برای هر دو الکترود اصلاح شده اثر الکتروکاتالیزوری با آمپرومتری نشان داده شده است. بنابراین از الکترودهای اصلاح شده به عنوان دتکتور آمپرومتری برای اکسوآنیون‌ها در سیستم‌های کروماتوگرافی و سیستم‌های فلو استفاده می‌شود.