معرفی گزارش: مقدمه ای بر استانداردسازی فناوری نانو

با همکاری و هماهنگی ایجاد شده بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، کمیته فنی متناظر ISIRI/TC229 در ایران ایجاد شده است. این کمیته در حال تشکیل گروه‌های کاری بوده است. در همین راستا و به منظور آشنایی مقدماتی علاقه‌مندان با اصول استانداردسازی و لزوم استانداردسازی در حوزه فناوری‌نانو خلاصه‌ای از فصل اول ویرایش دوم گزارش «بررسی وضعیت استانداردسازی فناوری‌نانو» تهیه شده است که از طریق سایت اندیشگاه نانو و صنعت قابل دسترسی است.

New Page 1

با همکاری و هماهنگی ایجاد شده بین ستاد ویژه
توسعه فناوری نانو و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی