گزارش فعالیت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم

با گذشت حدود یک سال از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه کشور لازم است بخش‌های مختلف کشور عملکرد خود را با توجه به اصول، سیاست و مواد برنامه چهارم توسعه ارزیابی نمایند. با توجه به تاکید برنامه چهارم توسعه بر فناوری‌های نوین به ویژه فناوری نانو و همچنین تدوین سند راهبرد ده ساله توسعه فناوری نانو کشور بر اساس بند ج ماده ۴۳ قانون برنامه چهارم، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گزارش فعالیت‌های خود را به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمود.

New Page 1

با گذشت حدود یک سال از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه کشور لازم است
بخش‌های مختلف کشور عملکرد خود را با توجه به اصول، سیاست و مواد برنامه
چهارم توسعه ارزیابی نمایند. با توجه به تاکید برنامه چهار