همکاری بین هند و اروپا در حوزه فناوری نانو

پروژه EuroIndia با هدف ارتقای همکاری بین دانشمندان و صنعتگران هندی و اروپایی در حوزه فناوری نانو و نانو علم آغاز شده است.

New Page 1

پروژه EuroIndia با هدف ارتقای همکاری بین دانشمندان و صنعتگران هندی و
اروپایی در حوزه فناوری نانو و نانوعلم آغاز شده است. در راستای اهداف این
پروژه س