ساخت میکروسکوپ دارای ابرلنز

گروهی از محققان آلمانی و آمریکایی موفق شده اند برای نخستین بار تصاویر مستقیمی را به کمک میکروسکوپ نوری میدان نزدیک دارای ابرلنز بدست آورند. ابر لنزها از شبه‌موادی با ضریب شکست منفی بدست می آیند. این پیشرفت علمی در نهایت به کاربرد این ابرلنزها در بهبود و تقویت میکروسکوپ‌های میدان نزدیک برای تصویر برداری از نمونه های زیستی و موادی با کاربردهای الکترونیکی منجر خواهد شد.

اثرات میدان نزدیک، قدرت تفکیک میکروسکوپ‌های معمولی نوری میدان نزدیک (SNOM ها) را محدود می کند. در نتیجه این میکروسکوپ‌ها نمی‌توانند از اجسامی با اندازه کوچکتر از تقریبا یک طول موج نور تصویربرداری نمایند و در نتیجه کاربرد آنها تنها به