معرفی کتاب هفته: فیزیک کاربردی نانولوله‌های کربنی: اصول تئوری، اپتیک و تجهیزات انتقالی

کتاب حاضر پیشرفت‌های به دست آمده در مبانی، کاربرد و فیزیک نانولوله‌های کربنی را از قبیل ساخت، دستکاری و آنها برای کاربردهای تجهیزاتی، اپتیک نانولوله‌ها، تجهیزات الکترومکانیکی و انتقالی و مبانی تئوری این کاربردها توصیف می‌کند.

کتاب حاضر پیشرفت‌های به دست آمده در مبانی، کاربرد و
فیزیک نانولوله‌های کربنی را از قبیل ساخت، دستکاری و آنها برای کاربردهای
تجهیزاتی، اپتیک نانولوله‌ها، تجهیزات