برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان منابع جدید لیزر و کاربردهای علمی و تکنولوژیکی آنها

کارگاه آموزشی سه روزه ای تحت عنوان منابع جدید لیزر و کاربردهای علمی و تکنولوژیکی آنها در تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه ۱۳۸۵ در دانشگاه تفرش برگزار می شود.

New Page 1

کارگاه آموزشی سه روزه ای تحت عنوان
” منابع جدید لیزر و کاربردهای علمی و تکنولوژیکی
آنها”
در تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه ۱۳