سخنرانی دبیر ستاد در همایش تحقیقات،آموزش و فناوری صنعت غذا

همایش تحقیقات،آموزش و فناوری صنعت غذا در &#۸۲۳۴ &#۱۷۷۷&#۱۷۸۱&#۸۲۳۶و &#۸۲۳۴ &#۱۷۷۷&#۱۷۸۲&#۸۲۳۶آبان ماه در محل انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برگزار ‌شد. در این همایش رئیس دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری به تشریح فناوری نانو و کاربرد آن در صنعت غذا پرداخت.

همایش تحقیقات،آموزش و فناوری صنعت غذا در ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬آبان ماه در محل
انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برگزار ‌شد. در این همایش
رئ