آغاز به کار دو موسسه فناوری نانو در پرتغال

آقای Jose Mariano Gago وزیر علم، فناوری و آموزش عالی پرتغال دو آزمایشگاه مرتبط با فناوری نانو را به صورت رسمی افتتاح کرد.

آقای Jose Mariano Gago وزیر علم، فناوری و آموزش عالی پرتغال، دو آزمایشگاه مرتبط با فناوری نانو را به صورت رسمی افتتاح کرد.
دو مؤسسه فناورینانو(IN) و نانوساختارها، نانومدلسازی و نانوساخت (I3N) توسط وزیر علم، فناوری و آموزش عالی افتتاح شدهاند.
موسسه IN با همکاری موسسه مهندسی کامپیوتر، سیستمها، میکر و فناوری نانو (INESE_MN) ؛ مرکز فیزیک مولکولی و شیمیایی موسسه Superior Technico IST و موسسه فیزیک مواد دانشگاه پورتو تاسیس شده است.
I3N با همکاری موسسه پلیمر و کامپوزیت دانشگاه مینهو؛ مرکز تحقیقات مواد دانشگاه لیبسون؛ و موسسه فیزیک، نیمه‌هادیها و اپتوالکترونیک دانشگاه Aveiro تاسیس شده است.