ایجاد مرکز تحقیقاتی فناوری نانو برای زنان

این مرکز مجهز به تجهیزات پیشرفته‌ای جهت انجام تحقیقات در زمینه‌های فناوری‌نانو، فناوری زیستی و IT خواهد بود.

  ۲۰ آذر۸۵ دولت عربست