برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه نانوساختارها

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان
« بررسی تاثیر فعالسازی مکانیکی بر روی تشکیل سیالون نانوساختار» که بوسیله خانم مریم باباشاهی انجام و توسط آقایان دکتر محمد حسین عنایتی و دکتر مهدی صالحی در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده است، دوشنبه ۱۴/۱۲/۸۵ ساعت ۱۵:۳۰ در سالن سمینار دانشکده مواد این دانشگاه برگزار خواهد شد.

دانشگاه صنعتی اصفهان
دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان:
« بررسی تاثیر فعالسازی مکانیکی بر روی تشکیل سیالون نانوساختار»


ارائه دهنده:
مریم باباشاهی


اساتید راهنما:
دکتر محمد حسین عنایتی
دکتر مهدی صالحی


زمان:
دوشنبه ۱۴/۱۲/۸۵ ساعت ۱۵:۳۰


مکان:
سالن سمینار دانشکده مواد


علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود اینجا را کلیک
کنند.

چکیده:
در این پروژه دو روند کلی برای تولید سیالون نانوساختار در نظر گرفته شد. در روند
اول هدف استفاده از مخلوط پودر Si3N4 و Al2O3 به عنوان ماده اولیه بود. بدین ترتیب
که ابتدا سعی گردید ترکیب Si3N4 با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی تولید شده و
سپس طی آسیاب‌کاری با Al2O3 ساختار سیالونβ بدست آید. در روند دوم آسیاب‌کاری مخلوط
پودرهای AlN و SiO2 برای تولید سیالون مد نظر قرار گرفت. تغییرات ایجاد شده در
ساختار پودر بوسیله پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ارزیابی
شد.
به منظور تولید نیترید سیلیسیم، پودر سیلیسیم همراه با گاز نیتروژن یا محلول
آمونیاک، آسیاب‌کاری و سپس عملیات حرارتی شد. آسیاب‌کاری پودر سیلیسیم در اتمسفر
نیتروژن یا محلول آمونیاک منجر به تشکیل فاز آمورف شد. عملیات حرارتی پودر آمورف
نشان داد که سیلیسیم در حین آسیاب‌کاری اکسید شده است.
در روند دوم مخلوط پودرهای اکسید سیلیسیم و نیترید آلومینیم به مدت زمان‌های ۱۰ و
۲۰ ساعت آسیاب‌کاری شد. مخلوط پودر آسیاب‌کاری شده به مدت زمان‌های ۲ و ۴ ساعت در
دماهای ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد عملیات حرارتی شد. نتایج نشان داد که
آسیاب‌کاری مخلوط پودر اکسید سیلیسیم و نیترید آلومینیم منجر به تشکیل سیالون
β در
دمایی کمتر از دمای گزارش شده توسط دیگر محققین شده است. افزایش زمان آسیاب‌کاری از
۱۰ ساعت به ۲۰ ساعت باعث افزایش درصد تشکیل سیالون β شد.
افزایش زمان عملیات حرارتی در دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد تشکیل سیالون
β را افزایش
داد. افزایش دمای عملیات حرارتی برای هر دو نمونه ۱۰ و ۲۰ ساعت آسیاب‌کاری شده باعث
افزایش درصد تشکیل سیالون β گردید. سیالون
β تولید شده در همه موارد ترکیب شیمیایی
(۳=z)Si3Al3O3N5 داشت.
عملیات حرارتی پودر ۲۰ ساعت آسیاب‌کاری شده در دمای ۱۳۰۰º C منجر به تشکیل یک
سیالون با ترکیب شیمیایی SiAl7O2N7 شد. افزایش زمان عملیات حرارتی در این دما از
۲ساعت به ۴ ساعت منجر به غالب شدن این فاز گردید.