چهارمین شماره روزنامه دیواری – ریزنامه۴ – ویژه دانش آموزان منتشر شد

چهارمین شماره از سلسله روزنامه دیواری با عنوان – ریزنامه۴ – ویژه دانش آموزان با محتوای فناوری نانو در سراسر کشور منتشر شد. تیراژ این روزنامه ۱۰۰۰۰ نسخه است که توسط کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تهیه و با همکاری وزارت آموزش و پرورش توزیع می گردد.

چهارمین شماره از سلسله روزنامه دیواری با عنوان “ریزنامه۴”
ویژه دانش آموزان با محتوای فناوری نانو در سراسر کشور منتشر شد. تیراژ این روزنامه
۱۰۰۰۰ نسخه است که توسط کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تهیه و با
همکاری وزارت آموزش و پرورش توزیع می گردد.
لطفا جهت ارایه نظرات و پیشنهادات خود، لطفا با پست الکترونیکی
tarvij@irannano.org
مکاتبه نمایید.

ریزنامه4