برگزاری سمینار و معرفی محصولات تولیدی شرکت نانو پاک پرشیا

برگزاری سمینار
سمینار معرفی جایگاه نانو تکنولوژی و محصولات تولیدی شرکت نانو پاک پرشیا مورخ ۲۴ اردیبهشت۸۶ در محل هتل عباسی اصفهان با همکاری شرکت نانو پاک کره جنوبی و همیاری شبکه شرکت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می گردد.در این سمینار یکروزه فعالیت های تولیدی شرکت نانو پاک پرشیا در زمینه فناوری نانو و اثربخشی آن در محیط زیست، کشاورزی و صنایع و همچنین بازتاب این تکنولوژی دز زندگی مردم معرفی می گردد.

سمینار معرفی جایگاه نانو تکنولوژی و محصولات تولیدی شرکت نانو پاک پرشیا مورخ ۲۴
اردیبهشت۸۶ در محل هتل عباسی اصفهان با همکاری شرکت نانو پاک کره جنوبی و همیاری
شبکه شرکت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می گردد.در این سمینار یکروزه
فعالیت های تولیدی شرکت نانو پاک پرشیا در زمینه فناوری نانو و اثربخشی آن در محیط
زیست، کشاورزی و صنایع و همچنین بازتاب این تکنولوژی دز زندگی مردم معرفی می گردد.