برگزاری دومین نمایشگاه عکس میکروسکوپ الکترونی (TEM) در دانشگاه صنعتی شریف با همکاری شبکه (INLN)

دومین نمایشگاه عکس میکروسکوپ الکترونی (TEM) با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و برخی از مراکز عضو شبکه، از تاریخ ۲۹ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ در محل دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد برگزار می گردد.

دومین نمایشگاه عکس میکروسکوپ الکترونی (TEM) با همکاری شبکه آزمایشگاهی
فناوری نانو و برخی از مراکز عضو شبکه، از تاریخ ۲۹ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶
در محل دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد برگزار می گردد.
ساعات بازدید از نمایشگاه ۱۶-۹ می باشد. در این نمایشگاه تصاویری با
بزرگنمایی تا حدود یک میلیون برابر به نمایش گذاشته می شود. میکروسکوپ
الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscope-TEM) ابزاری کارآمد برای
مطالعه ریزساختار مواد است. این امر امکان دستیابی به بزرگنمایی بالا در
تصاویر را با حفظ توان تفکیک، فراهم می آورد.
توان تفکیک بالا و دسترسی به بزرگنمای های بسیار زیاد میکروسکوپهای
الکترونی عبوری را به ابزاری مناسب برای مطالعه مواد در مقیاس نانو تبدیل
نموده است. هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی پژوهشگران با میکروسکوپ
الکترونی عبوری و توانمندیهای موجود در بررسی ریزساختار مواد به ویژه در
حوزه فناوری نانو می باشد.