حمایت های تشویقی فناوری نانو در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۲۵۰ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۱۲۴ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۲۷ مورد پایان‌نامه دکتری، ۶۴ مورد مقاله ISI ، ۲۸ مورد شرکت در کنگره، ۴ مورد مقاله علمی-پژوهشی، ۲ مورد ماموریت فناوری و ۱ مورد ارزیابی دانشجوی دوره دکتری بوده‌اند.

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع
انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد
از دستاوردهای افراد، ۲۵۰ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و
پذیرفته است. از این تعداد ۱۲۴ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۲۷ مورد
پایان‌نامه دکتری، ۶۴ مورد مقاله ISI ، ۲۸ مورد شرکت در کنگره، ۴ مورد
مقاله علمی-پژوهشی، ۲ مورد ماموریت فناوری و ۱ مورد ارزیابی دانشجوی دوره
دکتری بوده‌اند.
پایان نامه کارشناسی ارشد
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی نقش رشته نوع درخواست
۱ ارومیه فاطمه ابراهیم‌زاده دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۲ دکتررضا امامعلی‌سبزی استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۳ اصفهان ناهید شیری دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۴ دکتر جمشید عمیقیان استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۵ هاجر رزاقی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۶ دکتر محمدحسین فیض استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۷ صنعتی‌اصفهان علی‌محمد ابراهیم‌پور دانشجو مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۸ دکتر محمود  سلیمی استاد راهنما مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۹ حامد سلیمانی دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۰ پروفسور عباس‌نجفی‌زاده استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۱ سیده سمیه فعال رستگار دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۲ دکترعزت کشاورزی استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۳ مجید آرزومند دانشجو ریاضی مرحله ۱- سطح ۳
۱۴ دکتر بیژن طائری استاد راهنما ریاضی مرحله  ۱- سطح ۳
۱۵ الزهراء (س) کوکب کشوری دانشجو شیمی مرحله۱- سطح ۳
۱۶ دکتر فریبا سادات هاشمی استاد راهنما شیمی مرحله۱- سطح ۳
۱۷ گلناز صدوقی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۸ دکترفاطمه شهشهانی استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۹ سعیده فرخی‌پور دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۲۰ دکتر رضا ثابت‌داریانی استاد راهنما فیزیک مرحله۱- سطح ۳
۲۱ امام صادق (ع) عین‌اله کشاورز ترک دانشجو مدیریت صنعتی مرحله ۲- سطح ۲
۲۲ دکتر مصباح الهدی باقری استاد راهنما مدیریت صنعتی مرحله ۲- سطح ۲
۲۳ صنعتی امیرکبیر آزاده گودرزی دانشجو مهندسی پزشکی مرحله ۲- سطح ۳
۲۴ دکترفتح‌اله مضطرزاده استاد راهنما مهندسی پزشکی مرحله ۲- سطح ۳
۲۵ احمد طالبیان دانشجو نساجی مرحله ۲- سطح ۳
۲۶ دکترمیرهادی سید اصفهانی استاد راهنما نساجی مرحله ۲- سطح ۳
۲۷ عباس گودرزی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۲۸ دکتر کاووس میرعباس زاده استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۲۹ صدف شفیعی ثابت دانشجو پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۳۰ دکترعلی‌اصغر کتباب استاد راهنما پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۳۱ علی مکملی دانشجو مهندسی مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۳۲ پروفسور مجید صفاراول استاد راهنما مهندسی مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۳۳ وحید کریم‌خانی دانشجو پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۳۴ دکتروحید حدادی اصل استاد راهنما پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۳۵ زهرا میرزایی دانشجو نساجی مرحله ۱- سطح ۳
۳۶ دکترهژیر بهرامی استاد راهنما نساجی مرحله ۱- سطح ۳
۳۷ مریم سالاری دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۳۸ دکترمحمدموسوی خویی استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۳۹ احسان بافکرپور دانشجو مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۴۰ دکترمنوچهر صالحی استاد راهنما مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۴۱ عباس قنبری دانشجو نساجی مرحله ۱- سطح ۳
۴۲ دکترمحمد کریمی استاد راهنما نساجی مرحله ۱- سطح ۳
۴۳ الهام نجاتی دانشجو مهندسی پزشکی مرحله ۱- سطح ۳
۴۴ دکترحمید میرزاده استاد راهنما مهندس پزشکی مرحله ۱- سطح ۳
۴۵ مرتضی آدینه‌نیا دانشجو شیمی مرحله۱- سطح ۳
۴۶ دکتر محمد ادریسی استاد راهنما شیمی مرحله۱- سطح ۳
۴۷ راضیه خلیفه زاده دانشجو مهندسی پزشکی مرحله ۱- سطح ۳
۴۸ دکتر شهریار حجتی امامی استاد راهنما مهندسی پزشکی مرحله ۱- سطح ۳
۴۹ آزاد اسلامی واحد یزد سیدمحمد پروینی اسکویی دانشجو نساجی مرحله ۱- سطح ۳
۵۰ دکترمحمد شهوازیان استاد راهنما نساجی مرحله ۱- سطح ۳
۵۱ شهاب‌الدین اکبریان دانشجو نساجی مرحله ۱- سطح ۳
۵۲ دکتر محمد میرجلیلی استاد راهنما نساجی مرحله ۱- سطح ۳
۵۳ شهید چمران اهواز مهرنوش جنیدی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۵۴ دکتر ایرج کاظمی‌نژاد استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۵۵ آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز نساء شاه‌میری‌لاکه دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۵۶ دکترایرج کاظمی‌نژاد استاد راهنما فیزیک مرحله۱- سطح ۳
۵۷ آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات امیر حسین ناصرحجتی رودسری دانشجو مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۵۸ دکتر رضا معدولیت استاد راهنما مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۵۹ فرحناز حقیقت دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۶۰ دکترعباسعلی خدادادی استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۶۱ آزاد تهران جنوب سعیده  پیران دانشجو پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۶۲ دکتر حسین نازکدست استاد راهنما پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۶۳ آزاد کرج مهنوش اردهه دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۶۴ دکتر علیرضا هژبری استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۶۵ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ابوالفضل براتی دانشجو پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۶۶ دکترغلامرضا بخشنده استاد راهنما پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۶۷ پیام‌نور مرکز مشهد مطلب نظری دانشجو فیزیک مرحله ۲- سطح ۳
۶۸ دکتر کاظم جمشیدی قلعه استاد راهنما فیزیک مرحله ۲- سطح ۳
۶۹ تبریز مهدی رقیبی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۷۰ دکترمیرقاسم حسینی استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۷۱ سودابه صبائی دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۷۲ خانم دکتر معصومه خاتمیان استاد راهنما شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۷۳ مریم ایرانی دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۷۴ دکتر معصومه خاتمیان استاد راهنما شیمی مرحله۲- سطح ۳
۷۵ تربیت معلم تهران بهار نخجوان دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۷۶ دکترحسین آقا بزرگ استاد راهنما شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۷۷ تربیت‌معلم آذربایجان رضا رستمی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۷۸ دکترکاظم جمشیدی‌قلعه استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۷۹ تربیت‌معلم تهران زهره بهرامی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۸۰ دکترحسین آقابزرگ استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۸۱ فاطمه ذبیحی دانشجو شیمی مرحله۱و ۲- سطح ۳
۸۲ دکترحسین آقابزرگ استاد راهنما شیمی مرحله۱و ۲- سطح ۳
۸۳ تربیت مدرس پارمیس کشاورزی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۸۴ دکترمهرداد منطقیان استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۸۵ رضا آزموده سرودی دانشجو فیزیک مرحله ۲- سطح ۳
۸۶ دکتررسول ملک‌فر استاد راهنما فیزیک مرحله ۲- سطح ۳
۸۷ لیلا شکاری دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۸۸ دکتراسماعیل ساعی‌ورایرانی‌زاد استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۸۹ سکینه چعبی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۹۰ دکترحسین غریبی استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۹۱ محمد علی اف خضرایی دانشجو مواد مرحله ۲- سطح ۳
۹۲ دکتر علیرضا صبور روح‌اقدم استاد راهنما مواد مرحله ۲- سطح ۳
۹۳ آرزو خسروی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۹۴ دکتر سیدعباس شجاع‌الساداتی استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۹۵ بهاره زاهدی دانشجو نانوفناوری مرحله ۱- سطح ۳
۹۶ دکترسیدعباس شجاع‌الساداتی استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۹۷ سیدرضا دنیایی زیبا دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۹۸ دکترعلیرضا محجوب استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۹۹ زهرا کریمی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۰ دکترعلیرضا محجوب استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۱ سعید جعفری میمندی دانشجو بهداشت مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۲ دکتر حسن اصیلیان مهابادی استاد راهنما بهداشت مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۳ میثم تاتاری دانشجو مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۴ دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم استاد راهنما مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۵ تفرش اصغر بیات دانشجو مدیریت سیستم و بهره‌وری مرحله ۱- سطح ۲
۱۰۶ دکتربهزاد اشجری استاد راهنما مدیریت سیستم و بهره‌وری مرحله ۱- سطح ۲
۱۰۷ تهران بیتا متقی گلشن دانشجو مواد مرحله ۲- سطح ۳
۱۰۸ دکترمحسن صارمی استاد راهنما مواد مرحله ۲- سطح ۳
۱۰۹ سارا طریقی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۰ دکترعلیرضا عباسی استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۱ محمدمهدی صادقی دانشجو الکترونیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۲ سیدشمس‌الدین مهاجرزاده استاد راهنما الکترونیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۳ مهدی عسگری دانشجو مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۴ دکتراکبر آفاقی خطیبی استاد راهنما مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۵ لادن اصحابی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۶ دکتر حسن جعفری استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۷ مرتضی یعقوبیان دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۸ دکترسپیده خوئی استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۹ سیدحامد احمدی‌ابهری دانشجو ریاضی مرحله۲- سطح ۳
۱۲۰ دکتر احمد شفیعی‌ده‌آباد استاد راهنما ریاضی مرحله۲- سطح ۳
۱۲۱ امیر بهرامی دانشجو ریاضی مرحله۲- سطح ۳
۱۲۲ دکترحسن یوسفی‌آذری استاد راهنما ریاضی مرحله۲- سطح ۳
۱۲۳ پیمان طاهری دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۴ دکتر چنگیز دهقانیان استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۵ جواد یزدانی دانشجو ریاضی مرحله ۲- سطح۳
۱۲۶ دکترحسن یوسفی‌آذری استاد راهنما ریاضی مرحله ۲- سطح ۳
۱۲۷ خواجه‌نصیرالدین طوسی پریسا رباط سرپوشی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۸ دکتر ادریس فیض آبادی استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۹ جعفر حبیبیان دانشجو فیزیک مرحله۲- سطح ۳
۱۳۰ دکترسیف‌ا… جلیلی استاد راهنما فیزیک مرحله۲- سطح۳
۱۳۱ رازی شهریار نادری دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۳۲ دکتر حیدر خسروی استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۳۳ رازی کرمانشاه پیمان زرشکی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۳۴ دکتررستم مرادیان استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۳۵ سیستان و بلوچستان ستوده باقری دانشجو شیمی مرحله ۲ – سطح ۳
۱۳۶ دکتر حسین روحی استاد راهنما شیمی مرحله ۲ – سطح ۳
۱۳۷ شهید بهشتی فائزه بستام دانشجو فیزیک مرحله ۲- سطح ۳
۱۳۸ دکتر ترانه وظیفه شناس استاد راهنما فیزیک مرحله ۲- سطح ۳
۱۳۹ اکرم عموعلی خسروآبادی دانشجو فوتونیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۰ دکتر عزالدین مهاجرانی استاد راهنما پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۱ شهید چمران اهواز حامد بحیرایی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۲ دکتر مرتضی زرگر شوشتری استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۳ آمنه آهنگرپور دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۴ دکتر منصور فربد استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۵ شهید عباسپور حمید رضا اکبری دانشجو آب و فاضلاب مرحله ۲- سطح ۳
۱۴۶ دکتر عبداله رشیدی مهرآبادی استاد راهنما آب و فاضلاب مرحله ۲- سطح ۳
۱۴۷ شیراز رزا صفایی اسدآبادی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۸ دکترمحمدمهدی گلشن استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۹ صنعتی‌سهند مینا عبداله‌زاده دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۰ دکتر فرزاد نصیرپوری استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۱ فرشاد عباسی نرگسی دانشجو مواد مرحله ۲- سطح ۳
۱۵۲ دکتررسول آذری خسروشاهی استاد راهنما مواد مرحله ۲- سطح ۳
۱۵۳ مهین داداش‌زاده دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۴ دکتربهزاد پورعباس ‌خیرالدین استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۵ صنعتی شریف نرگس بورونی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۶ دکتر نیما تقوی نیا استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۷ یاسمن نیک‌پور دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۸ دکترابوالقاسم دولتی استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۹ روح‌اله عشیری دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۰ دکتر زیارتعلی نعمتی استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۱ یاسر بهاری ملامحله دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۲ دکترسید خطیب‌الاسلام صدرنژاد استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۳ معین ارضی دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۴ دکترکاظم پورآذرنگ استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۵ میلاد روشن‌افشار دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۶ دکترمحمد قربانی استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۷ حسین بنی‌اسدی دانشجو   مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۸ دکتراحمدرمضانی سعادت‌آبادی استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۹ طاهره صابر قره‌سو دانشجو فیزیک مرحله۱- سطح ۳
۱۷۰ دکتر نیما تقوی‌نیا استاد راهنما فیزیک مرحله۱- سطح ۳
۱۷۱ سمانه شادمهر دانشجو فیزیک مرحله۱– سطح ۳
۱۷۲ دکتر نیما تقوی‌نیا استاد راهنما فیزیک مرحله۱- سطح ۳
۱۷۳ فرید طاهرخانی دانشجو شیمی مرحله ۲ – سطح ۳
۱۷۴ دکتر غلامعباس پارسافر استاد راهنما شیمی مرحله ۲ – سطح ۳
۱۷۵ صنعتی مالک اشتر شهرام سیدین دانشجو مواد مرحله ۱- سطح۳
۱۷۶ دکترپرویز بروجردیان استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۷۷ نورالله‌ طالب‌زاده دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۷۸ دکتر ناصر احسانی استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۷۹ سعید صفا دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۸۰ دکتر مجید مجتهدزاده استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۸۱ جواد بایرام‌زاده دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۸۲ دکترسعید برجی استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۸۳ محمدجزیره پورهرمزی دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۸۴ دکترحمیدرضا بهاروندی استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۸۵ حامد سینایی پورفرد دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۸۶ دکترحمیدرضا بهاروندی استاد راهنما مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۸۷ رضا رضایی دانشجو پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۱۸۸ دکترایرج امیری امرایی استاد راهنما پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۱۸۹ علامه طباطبایی مجید رمضانی خاروانی دانشجو مدیریت بازرگانی مرحله۱- سطح ۲
۱۹۰ دکتر زهره دهدشتی استاد راهنما مدیریت بازرگانی مرحله۱- سطح ۲
۱۹۱ علم و صنعت آریا نوروزی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۹۲ دکترمحمد مهدی کاشانی استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۹۳ بابک علی‌نژاد دانشجو مواد مرحله ۲- سطح ۳
۱۹۴ دکتر حسین سرپولکی استاد راهنما مواد مرحله ۲- سطح ۳
۱۹۵ اعظم علی‌اکبری سفید داربنی دانشجو شیمی مرحله ۱و۲- سطح ۳
۱۹۶ دکتر آزاده تجردی استاد راهنما شیمی مرحله ۱و۲- سطح ۳
۱۹۷ حسام دریایی دانشجو عمران مرحله ۱- سطح ۳
۱۹۸ دکترنادر شریعتمداری استاد راهنما عمران مرحله ۱- سطح ۳
۱۹۹ سیده ندا مصدقی دانشجو مهندس پزشکی مرحله ۱- سطح ۳
۲۰۰ دکتر حسین‌علیپور استاد راهنما مهندس پزشکی مرحله ۱- سطح ۳
۲۰۱ سمیرا طاهرخانی دانشجو مهندسی پزشکی مرحله ۱- سطح ۳
۲۰۲ دکتر حسین‌علیپور استاد راهنما مهدسی پزشکی مرحله ۱- سطح ۳
۲۰۳ مسلم علی‌نژاد دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۲۰۴ دکترمحمدعلی صفرپور استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۲۰۵ عسل کیازاده دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۲۰۶ دکترآزاده تجردی استاد راهنما شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۲۰۷ سیده سمیه حاجی میرصادقی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۲۰۸ دکتر محمدعلی صفرپور استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۲۰۹ علوم پایه دامغان شکوفه بهشتی امیری دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۲۱۰ دکتر داوود عاجلو استاد راهنما شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۲۱۱ علوم پزشکی تهران میترا کرانی دانشجو فارماکولوژی مرحله ۱- سطح ۳
۲۱۲ دکتر سیدمهدی رضایت استاد راهنما فارماکولوژی مرحله ۱- سطح ۳
۲۱۳ فردوسی مشهد سلیم‌الجواد ملاح‌لیوانی دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۲۱۴ دکتر محمدرضا حسین‌دخت استاد راهنما شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۲۱۵ کاشان مریم غفاری دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۲۱۶ دکتر محمد الماسی استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۲۱۷ فاطمه حسین مردی دانشجو علوم وفناوری نانو مرحله ۱- سطح ۳
۲۱۸ دکترمصطفی زاهدی‌فر استاد راهنما علوم و فناوری نانو مرحله ۱- سطح ۳
۲۱۹ مجید زارعی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۲۲۰ دکترمحمد الماسی کاشی استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۲۲۱ محمد نور محمدی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۲۲۲ دکترعبدالعلی رمضانی استاد راهنما فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۲۲۳ فرهاد رضایی دانشجو ریاضی مرحله۲- سطح ۳
۲۲۴ دکترعلیرضا اشرفی استاد راهنما ریاضی مرحله۲- سطح ۳
۲۲۵ کردستان حسین مام خضری دانشجو