گزارش چهارمین جلسه کارگروه WG2 (اندازه گیری و تعیین مشخصات) کمیته استاندارد

جلسه چهارم کارگروه WG2 کمیته استانداردسازی فناوری نانو در محل دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد. در این جلسه طرح جدید ارائه شده از طرف ژاپن به عنوان طرح جدید کاری
(New Work Item Proposal) به کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC 229) ارایه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه چهارم کارگروه WG2 کمیته
استانداردسازی فناوری نانو در محل دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
تشکیل شد. در این جلسه طرح جدید ارائه شده از طرف ژاپن به عنوان طرح جدید
کاری
(New Work Item Proposal) به کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو
(ISO/TC 229) ارایه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
موضوع این سند “روشهای اندازه‌گیری برای تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی
چند دیواره” می‌باشد. در این طرح به روش‌های اندازه‌گیری خلوص (مقدار رطوبت،
فلز، ترکیبات فرار، هیدروکربن‌های پلی آروماتیک و مواد کربنی دیگر)، خواص
فیزیکی (خواص سوختی، خاصیت ارتجاعی، دانسیته توده، وزن مخصوص، سطح ویژه،
مقاومت الکتریکی)، ویژگیهای هندسی (بی‌نظمی، مورفولوژی، شعاع داخلی و خارجی،
طول) به صورت خلاصه اشاره شده بود. این سند توسط اعضای کارگروه به صورت
تخصصی بررسی شد و مواردی از ایردات تکنیکی و کلی مطرح شد، که جمع بندی
نظرات به عنوان نظر ایران به سازمان ISO ارسال خواهد شد.