گزارش اولین جلسه کارگروه WG1 (تعاریف و اصطلاحات) کمیته استاندارد

اولین جلسه کارگروه WG1 (تعاریف و اصطلاحات) کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران با حضور اعضای این کارگروه در محل دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد. در این جلسه طرح کانادا که به عنوان طرح جدید کاری (New Work Item Proposal) به کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC 229) ارایه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

اولین جلسه کارگروه WG1 (تعاریف و
اصطلاحات) کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران با حضور اعضای این
کارگروه در محل دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد. در این
جلسه طرح کانادا که به عنوان طرح جدید کاری (New Work Item Proposal) به
کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC 229) ارایه شده بود،
مورد بررسی قرار گرفت.
موضوع این سند “تعاریف و نامگذاری در مورد چارچوب و عبارات اصلی فناوری
نانو” می‌باشد. در این طرح جدید کاری تعاریف نانومقیاس، نانوساختار، مواد
نانوساختار، نانو مواد، نانوکامپوزیتها، نانوامولسیون، نانوکلوئید، نانوفوم،
نانوآئروسل، نانوسیستم و … ارائه شده است. چون حوزه کاری کارگروه اول در
مورد تعاریف و اصطلاحات می‌باشد بررسی طرح از لحاظ ویرایش و ادبیات بسیار
مهم است. در این جلسه این طرح به طور کامل بررسی نشد و ادامه بررسی‌ها به
جلسات بعد موکول شد.