بی‌ضرر بودن حرارت درمانی مبتنی بر نانوذرات در فاز یک ارزیابی بالینی

چندین نوع از نانوذرات فلزی قادرند انواعی از انرژی مانند نور نزدیک مادون قرمز و یا میدان نوسان کننده مغناطیسی را به گرمایی که قادر است سلولهای سرطانی را از بین ببرد تبدیل کنند.

چندین نوع از نانوذرات فلزی قادرند
انواعی از انرژی مانند نور نزدیک مادون قرمز و یا میدان نوسان کننده
مغناطیسی را به گرمایی که قادر است سلولهای سرطانی را از بین ببرد تبدیل
کنند.

اخیرا نتایج فاز یک مطالعه‌ای در بیماران مبتلا به سرطان پروستات نشان داده
که نانوذرات مغناطیسی را بدون هیچ خطری می‌توان برای انسانها تجویز کرد و
این ذرات قادرند در صورتی که با یک میدان مغناطیسی نوسان کننده تحریک شوند
و به شکل متمرکز دماهای کشنده تومور را ایجاد کنند.

محققین دانشگاه هامبولدت آلمان به ۱۰ مریض که سرطان پروستات آنها به
درمانهای رایج جواب نداده بود نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی زیست سازگار
تزریق کرده و سپس به کمک مافوق صوت و تصویربرداری فلوروسکوپی این ذرات به
محل تومور هدایت شدند.

محققان در ادامه با بکارگیری یک دستگاه ایجاد کننده میدان مغناطییسی جهت
تحریک نانوذرات، حرارت ایجاد کردند. هر درمان به مدت یک ساعت در هر هفته
طول کشید و به مدت ۶ هفته تکرار شد.

بر اساس معیارهای موجود این محققان دریافتند که هیچ گونه سمیت محدودکننده‌
دوز تجویزی برای دارو وجود ندارد.

مریضها به دلیل احساس گرمای درونی کمی احساس ناراحتی داشتند که آن را می‌توان
با سرد کردن پوست کنترل کرد.
۴ مریض هم بعد از درمان دچار مشکل ادراری شدند که بتدریج از بین رفت.

بررسی‌ها نشان داد که هیچ گونه عارضه‌ پایداری از این درمان برجای نمانده
است.

این مطالعه اخیرا در مجله International Journal of Hyperthermia منتشر شده
است.