لیست حمایت های تشویقی فناوری نانو در خرداد ماه ۱۳۸۶

در خردادماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۸۰ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۱۰۶ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۱۳ مورد پایان‌نامه دکتری، ۳۷ مورد مقاله ISI ، ۱۶ مورد شرکت در کنگره، ۲ مورد مقاله علمی-پژوهشی، ۱ مورد ماموریت فناوری و ۵ مورد طرح درس فناوری نانو بوده‌اند.

در خردادماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای
افراد، ۱۸۰ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از
این تعداد ۱۰۶ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۱۳ مورد پایان‌نامه دکتری،
۳۷ ISI مورد مقاله ، ۱۶مورد شرکت در کنگره، ۲ مورد مقاله علمی-پژوهشی، ۱
مورد ماموریت فناوری و ۵ مورد طرح درس فناوری نانو بوده‌اند.

افراد برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال
شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی
hrdc@irannano.org می
باشند.
پایان نامه کارشناسی ارشد
ردیف دانشگاه نام و نام
خانوادگی
نقش رشته نوع درخواست
۱ اراک مرجانه جعفری فشارکی دانشجو فیزیک مرحله ۲- سطح ۳
۲ دکتر غلامرضا نبیونی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۳ هانیه علیخانی دانشجو شیمی مرحله۱و۲- سطح ۳
۴ دکتر مژگان زنده دل استاد راهنما مرحله۱و۲- سطح ۳
۵ ارومیه سامرند کریم نژادیان دانشجو مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۶ دکتر قادر رضازاده استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۷ اصفهان آناهیتا فرح بخش دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۸ دکتر رضا کریمی شرودانی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۹ مرضیه حاج هاشمی دانشجو مرحله ۲- سطح ۳
۱۰ دکتر رضا کریمی شرودانی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۱۱ معصومه حدادی دانشجو فیزیک مرحله ۲- سطح ۳
۱۲ دکتر جمشید عمیقیان استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۱۳ الزهراء(س) مینا سعیدی دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۱۴ دکتر قدسی محمدی زیارانی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۱۵ زهرا فراهانی سلطانی مقدم دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۱۶ دکتر قدسی محمدی زیارانی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۷ زینب حریری دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۸ دکتر فریناز روشنی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۹ آرزو کشاورز دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۲۰ دکتر محمدعلی وساقی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۲۱ امام حسین (ع) ابراهیم مهربان دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۲۲ دکتر ابوالقاسم مقیمی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۲۳ آزاد واحد تهران مرکز رضا جلالی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۲۴ دکتر مجید واعظ زاده استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۲۵ آزاد واحد علوم و تحقیقات مهرناز سالاریان دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۲۶ دکتر زیارتعلی نعمتی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۲۷ اعظم محمودی دانشجو فیزیک مرحله ۲- سطح ۳
۲۸ دکتر محمود قرآن نویس استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۲۹ آزاد واحد فیروزآباد گوهر مشجور دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۳۰ دکتر مهدی وادی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۳۱ بوعلی سینا همدان عباس ترابی دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۳۲ دکتر جلال بصیری پارسا استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۳۳ بیرجند دکتر سوسن صادقی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۳۴ مریم گوهرجو دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۳۵ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی محسن اشجاری دانشجو پلیمر مرحله ۲- سطح ۳
۳۶ دکتر علیرضا مهدویان استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۳۷ پیام نور تهران محمدرضا سیدحسینی دانشجو فیزیک مرحله ۲- سطح ۳
۳۸ دکتر رسول ملک فر استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۳۹ پیام نور اصفهان مژگان صمدی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۴۰ دکتر مرتضی حاجیان استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۴۱ تبریز الناز کریم پور نهاری دانشجو مرحله ۱و۲- سطح ۳
۴۲ دکتر عبدالعلی عالمی استاد راهنما مرحله ۱و۲- سطح ۳
۴۳ تربیت مدرس یعقوب پاک روش دانشجو ریاضی مرحله ۲- سطح ۳
۴۴ دکتر علی ایرانمنش استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۴۵ امید خرمالی دانشجو مرحله ۲- سطح ۳
۴۶ دکتر علی ایرانمنش استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۴۷ ابوالفضل محبی دانشجو پلیمر مرحله ۲- سطح ۳
۴۸ دکتر محمدحسین نوید فامیلی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۴۹ علی مبلغ دانشجو مواد مرحله ۲- سطح ۳
۵۰ دکتر حمیدرضا شاهوردی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۵۱ مریم بیگلری دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۵۲ دکتر عبدالصمد زرین قلم مقدم استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۵۳ رضا شیدپور دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۵۴ دکتر مهرداد منطقیان استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۵۵ حسین حسن نژاددراباد دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۵۶ دکتر تقی شهرابی فراهانی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۵۷ امید رستگار دانشجو پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۵۸ دکتر مهرداد کوکبی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۵۹ حمید دلاوری حسن کیاده دانشجو پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۶۰ دکتر مهرداد کوکبی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۶۱ فاطمه پاشایی سورباقی دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۶۲ دکتر مهرداد کوکبی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۶۳ تربیت معلم خدیجه اسکندری دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۶۴ دکتر محمدحسین مشهدی زاده استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۶۵ تهران پروانه مهربد دانشجو زیست شناسی مرحله ۱- سطح ۳
۶۶ دکتر نسرین معتمد استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۶۷ منصور اکبری دانشجو مکانیک مرحله ۲- سطح ۲
۶۸ دکتر محمدکاظم بشارتی گیوی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۲
۶۹ مریم بخشی دانشجو  شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۷۰ دکتر ناصر شریفی سنجابی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۷۱ علی عبدی جهانگیر دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۷۲ دکتر علیرضا بدیعی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۷۳ لیلا حامدی دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۷۴ دکتر علی نعمتی خراط استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۷۵ سیدعابد هاشمی نسب دانشجو مرحله ۲- سطح ۳
۷۶ دکتر علیرضا بدیعی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۷۷ هادی شمس دانشجو عمران-محیط زیست مرحله ۱- سطح ۳
۷۸ دکترغلامرضا نبی بیدهندی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۷۹ حسین اعتمادی دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۸۰ دکتر علی ترابیان استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۸۱ جواد غلامی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۸۲ دکتر علیرضا بدیعی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۸۳ علی اصغر خالقیان دانشجو بیوشیمی مرحله ۱- سطح ۳
۸۴ دکتر غلامحسین ریاضی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۸۵ سلمان حسن زاده دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۸۶ دکتر سپیده خوئی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۸۷ خلیج فارس یدالله عبدالهی دانشجو فیزیک مرحله۱و۲- سطح ۳
۸۸ دکتر محمدعلی صفرپور استاد راهنما مرحله۱و۲- سطح ۳
۸۹ خواجه نصیرالدین طوسی مریم حجی زاده دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۹۰ دکتر علی جباری استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۹۱ حسین بیگ پور دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۹۲ دکتر مجید واعظ زاده استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۹۳ داوود اکبرزاده گاوگانی دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۹۴ دکتر مجید واعظ زاده استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۹۵ رازی کرمانشاه احمد هادیزاده دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۹۶ سیدمحمد الهی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۹۷ شهرکرد سمیه یوسفی دانشجو برق کارشناسی
۹۸ دکتر غلامرضا عرب استاد راهنما کارشناسی
۹۹ میثم محمدی دانشجو مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۰ دکتر افراسیاب رئیسی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۱ شهید بهشتی کلارا جواهریان دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۲ دکتر بابک شکری استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۳ شیراز سیدعلی سجادی دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۴ دکتر رامین ابراهیمی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۵ نصرالله مرادی دانشجو فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۶ دکتر محمود براتی خواجوئی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۷ سمانه اعتماد دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۸ دکتر مونا حسینی سروری استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۰۹ سعیده سعدآبادی دانشجو مکانیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۰ دکتر امید ابوعلی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۱ صنعتی امیرکبیر حسین ناژداکی دانشجو نساجی مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۲ دکتر سیداحمد موسوی شوشتری استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۳ سیده سارا شفیعی دانشجو مهندسی پزشکی مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۴ دکتر مهران صولتی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۵ الهام روحانی دانشجو شیمی-فیزیک مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۶ دکتر حمید مدرس استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۷ حسین ایزدی وصفی دانشجو پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۸ دکتر سیدرضا غفاریان استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۱۹ میثم کریمی دانشجو مهندسی پزشکی مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۰ دکتر محمد ربیعی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۱ حامد دستمالچیان دانشجو پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۲ دکتر سیامک مرادیان استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۳ یاسمن عقیلی دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۴ دکتر محسن محسنی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۵ صنعتی سهند محمدرضا موقر قره باغ دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۶ دکتر سیامک حسین نژاد استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۷ رویا رضا نواز دانشجو پلیمر مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۸ دکتر میرکریم رضوی آقجه استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۲۹ مهرنوش محمودیان دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۱۳۰ دکتر بهزاد پورعباس استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۳۱ حسین کریمیان دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۱۳۲ دکتر علی اکبر بابالو استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۱۳۳ صنعتی شریف علیرضا صادقی دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۳۴ دکتر عباس اکبرزاده استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۳۵ سیدمحمدرضا دادفر دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۳۶ دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۳۷ نسیماسادات افشار ایمانی دانشجو فیزیک مرحله ۲- سطح ۳
۱۳۸ دکتر اعظم ایرجی زاد استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۱۳۹ زهرا حسینی دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۰ دکتر نیما تقوی نیا استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۱ هادی پیرگزی دانشجو مواد مرحله ۲- سطح ۳
۱۴۲ دکتر عباس اکبرزاده استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۱۴۳ آیدین منفرددرام دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۴ دکتر ابوالقاسم دولتی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۵ مهدی روحانی دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۶ دکتر عبدالله افشار استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۷ احمد قهرمانی نژاد قره لر دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۸ دکتر ابوالقاسم دولتی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۴۹ سمانه کمیلی دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۰ دکتر محمد قریشی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۱ مرتضی فقیهی دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۲ دکتر اکبر شجاعی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۳ مجتبی شفیعی دانشجو مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۴ دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۵۵ فهیمه توکل زاده دانشجو مرحله ۱و۲- سطح ۳
۱۵۶ دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی استاد راهنما مرحله ۱و۲- سطح ۳
۱۵۷ علامه طباطبایی رویا ناصری دانشجو مدیریت تکنولوژی مرحله ۲- سطح ۲
۱۵۸ دکتر سیدحبیب اله طباطبائیان استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۲
۱۵۹ علم و صنعت پدرام مهدیزاده تهرانی دانشجو مهندسی پزشکی مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۰ دکتر سیدمحمد حسینعلی پور استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۱ زینب السادات امیراحمدی دانشجو مواد مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۲ دکتر واهاک مارقوسیان استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۳ ملیحه سرآبادان دانشجو شیمی مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۴ دکتر سیدابوالفضل سیدسجادی استاد راهنما مرحله ۱- سطح ۳
۱۶۵ مهدی ملکی دانشجو مواد مرحله ۲- سطح ۳
۱۶۶ دکتر شمس الدین میردامادی استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۱۶۷ فرشته محمدی فتیده دانشجو شیمی مرحله ۲- سطح ۳
۱۶۸ دکتر محمدمهدی کاشانی مطلق استاد راهنما مرحله ۲- سطح ۳
۱۶۹ سیدحسین رحیمی ازغدی دانشجو فیزیک مرحله۱و ۲- سطح ۳
۱۷۰ دکتر سیدروح ا.. عقدائی