پشتیبانی اتحادیه اروپا از تحقیق در زمینه نانومحرکهای زیستی

اتحادیه اروپا، مطابق با یک هدف ابتکاری که حامی پروژه های تحقیقات نظری است، اعتبار تحقیقاتی جداگانه ای برای پیشبرد نانومحرکهای زیستی در نظر گرفته است.

اتحادیه اروپا، مطابق با یک هدف ابتکاری که
حامی پروژه های تحقیقات نظری است، اعتبار تحقیقاتی جداگانه ای برای پیشبرد
نانومحرکهای زیستی در نظر گرفته است. در ائتلاف بین المللی دانشمندان موافق
این برنامه ، پروفسور Helmut Grubmuller از مؤسسه ی ماکس – پلانک،
اظهارداشت: کاربریهای زیادی از نتایج این تحقیق، در زمینه ی داروهای زیستی
خلق می شود. این زیست پایه ها با خلق سازه مناسب اجزاء محرک نانویی،شکل
خواهندگرفت.این تحقیقات هنوز در مرحله تحقیقات بنیادی است.