گزارش پنجمین جلسه کارگروه WG2 (اندازه‌گیری و تعیین مشخصات) کمیته استاندارد

جلسه پنجم کارگروه WG2 کمیته استانداردسازی فناوری نانو در محل دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد. در این جلسه طرح ارائه شده از طرف ژاپن با عنوان، استفاده از تکنیک
– Evolved Gas Analysis-Gas Chromatograph MassSpectrometry(EGA-GCMS) –

جلسه پنجم کارگروه WG2 کمیته استانداردسازی
فناوری نانو در محل دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد. در این
جلسه طرح ارائه شده از طرف ژاپن به کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری
نانو (ISO/TC229) به عنوان طرح جدید کاری، مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این
سند استفاده از تکنیک” Evolved Gas Analysis-Gas Chromatograph
MassSpectrometry(EGA-GCMS)”

در تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک دیواره می‌باشد. در این تکنیک از
دستگاه TG کوپل شده با دستگاه GC-MS جهت آنالیز استفاده شده‌است. در فرآیند
تولید نانولوله‌های کربنی تک دیواره برای خالص‌سازی از حلال‌های آلی و اسید
استفاده می‌شود. در این طرح ناخالصی‌های فرار غیرکربنی (مانند حلال‌های آلی)
در نمونه‌های نانولوله‌کربنی تک دیواره با استفاده از تکنیک EGA-GCMS
آنالیز کمی و کیفی شده‌است.

در جلسه این سند توسط اعضای کارگروه به صورت
تخصصی بررسی شد و مواردی از ایرادات تکنیکی و عمومی مطرح شد که جمع بندی
نظرات به عنوان نظر ایران به سازمان ISO ارسال خواهد شد.