مرکز تحقیقات میان‎رشته‎ای فناوری نانو در HSL

مرکز جدید تحقیقات میان‎رشته‎ای فناوری نانو در HSL، دامنه وسیعی از تحقیقات تجربی بدست آمده از آزمایشگاه ایمنی و سلامتی و بکارگیری آنها در فناوری نانو و نانوذرات را جمع آوری کرده است.

مرکز جدید تحقیقات میان‎رشته‎ای فناوری
نانو در HSL، دامنه وسیعی از تحقیقات تجربی بدست آمده از آزمایشگاه ایمنی و
سلامتی و بکارگیری آنها در فناوری نانو و نانوذرات را جمع آوری کرده است.

اعضای این مرکز قبلاً حضور فعالی در پروژه های عظیمی نظیر NanoSafe 2،
NANOSH و همچنین سایر کاهای تحقیقاتی نانو برای تأمین ایمنی و سلامتی که
توسط اتحادیه اروپا تأمین اعتبار می‎شدند، داشتند.

مأموریت مرکز تحقیقات میان‎رشته‎ای فناوری نانو ارتقاء توانائی‎های HSL و
آماده کردن آن برای پذیرفته شدن هر بیشتر توسط صنایع فناوری نانو، دانشگاه‎ها،
گروه‎های تحقیقاتی دیگر و هر مرکزی که با مواد نانو سروکار دارند، می‎باشد.

خدمات ارائه شده عبارتند از:

 تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی نانوذرات.
 تعیین مشخصات سم شناسی نانوذرات در محیط آزمایشگاهی.
 تعیین مشخصات احتراق و آتشزایی نانوذرات.
 ارزیابی نظارت‎ها.
 ارزیابی و آگاهی از تهیه لوازم محافظت شخصی (PPE) و تهیه لوازم محافظت
تنفسی (RPE).
 ارزیابی احتمال خطر.

آنها همچنین قصد دارند تا با همکاری بیشتر با مشتری‎ها، تمام نگرانی‎های
مربوط به ایمنی و سلامتی آنها را درک و راه حلهای عملی فراهم نمایند.