آغاز نظرخواهی بین‌المللی در مورد نانومترولوژی

Nanostrand نظر‌خواهی مبتنی بر وب خود را برای شناسایی ابزارهای اندازه‌گیری جدید و فناوری‌ها و استاندارد‌های مورد نیاز جهت حمایت از توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌نانو را آغاز کرد.

Nanostrand، پروژه پیش‌بینی استاندارد‌ها و نانومترولوژی در اروپا، نظر‌خواهی
مبتنی بر وب خود را در سطح بین‌المللی آغاز کرد. هدف این مطا‌لعه و بررسی،
شناسایی ابزارهای اندازه‌گیری جدید و فناوری‌ها و استاندارد‌های مورد نیاز
برای حمایت از توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌نانو است.

نتایج حاصل از این پروژه برای توسعه استانداردها و نانومترولوژی در اروپا
استفاده خواهد شد. Nanostrand از تمام ذینفعان فناوری‌نانو دعوت کرده است
تا در این پروژه شرکت کنند. پروژه مذکور تا آگوست ۲۰۰۷ اجرا خواهد شد.

سازمان‌های استاندارد و مترولوژی معروفی همچونLNE,NPL,DIN به همراه OPTIMAt
و دانشگاه فناوری کشور چک به طور مشترک این پروژه را اجرا خواهند کرد.

برخی از اهداف این پروژه عبارتند از:

شناسایی موانع توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌نانو
شناسایی ابزارهای اندازه‌گیری جدید و فناوری‌ها و استاندارد‌هایی که به
توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌نانو کمک خواهند کرد
تعیین اولویت‌های توسعه نانومترولوژی و
شناسایی اولویت‌های استاندارد‌های تحقیقاتی.

بر اساس برنامه Nanostrand دو نقشه راه اصلی ارائه خواهد کرد که عبارتند از:
نقشه‌راه اولویت‌های تحقیقاتی نانومترولوژی و
نقشه‌راه اولویت‌های استانداردسازی فناوری‌نانو.

همکاران این پروژه امیدوارند که این نقشه‌ها بتوانند در تعیین مسیر رو به
جلوی فناوری‌نانو و توسعه استانداردها در اروپا کمک کنند.